top of page

Regulamin hotelu dla zwierząt OK Pets

§ 1. Postanowienia ogólne 

Hotel Dla Zwierząt OK Pets jest własnością firmy OK Pets Olimpia Kłosińska-Spyrka z siedzibą przy ul. Podgórnej 3b, 42-460 Przeczyce; NIP: 6261329156.

 

§ 2. Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną niżej wymienione sformułowania należy przez nie rozumieć: 

Powierzający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno – prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca opiekunem prawnym zwierzęcia bądź przez niego upoważniona na piśmie, która korzysta z usług Hotelu.

Hotel – miejsce tymczasowego pobytu, w którym zwierzęta mają zapewnioną opiekę pod nazwą OK Pets Hotel Dla Zwierząt. Opieka sprawowana jest przez opiekunów behawiorystkę i trenerkę szkolenia psów Olimpię Kłosińską-Spyrkę i Macieja Spyrkę, bez powierzania jej osobom trzecim. Hotel specjalizuje się w opiece nad psami domowymi do 20 kg, psy większe oraz inne gatunki zwierząt mogą być otoczone opieką za porozumieniem stron.

 

§ 3. Usługi oferowane przez Hotel

 1. Pobyt zwierzęcia w komfortowych warunkach zarówno w sezonach letnich jak i zimowych oraz wykonanie zleconych czynności ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

 2. Dołożenie wszelkich starań, by sprawowana opieka nad zwierzęciem była wolna od form przymusu, zgodna z najnowszą wiedzą o potrzebach gatunku oraz dostosowana indywidualnie do zaleceń Powierzającego podanych w Formularzu Zgłoszeniowym Zwierzęcia oraz Karcie Pobytu.

 3. Dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego.

 4. Nie powierzanie opieki nad psem osobom trzecim, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Powierzającym.

 5. Żywienie psa dostarczoną karmą wg dyspozycji Powierzającego wraz ze stałym dostępem do wody pitnej oraz regularne podawanie leków.

 6. Zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej ilości ruchu w postaci korzystania z wybiegu na terenie hotelu. Kontakt z innymi psami jest możliwy, jedynie w przypadku, gdy Hotel uzna to za bezpieczne dla wszystkich członków interakcji.

 7. Spacery poza teren hotelu odbywają się w przypadku wykupienia pakietu "Psia wycieczka". Częstotliwość jest ustalana indywidualnie. Zastrzegamy sobie prawo do nie zrealizowania spaceru z uwagi na warunki pogodowe, natłok obowiązków (przyjazdy/wyjazdy gości, wyjazd do lekarza weterynarii itp) czy chorobę ze strony Hotelu. W tym przypadku kwota za niewykorzystane spacery jest zwracana.

 8. W przypadku psów ponad normatywie ciągnących na smyczy lub psów, których wyprowadzanie zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu min. z powodu niemożności ubrania bezpiecznych akcesoriów spacerowych, zastrzegamy sobie prawo do nie wyprowadzania psa poza teren hotelu.

 9. Hotel dokłada wszelkich starań, by zapewnić psu bezpieczeństwo podczas spacerów. Spuszczenie psa ze smyczy odbywa się na wyraźne polecenie Powierzającego i w przypadku ucieczki psa, Powierzający nie będzie rościł pretensji. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość dostarczonych wraz psem akcesoriów spacerowych (np. pęknięcie obroży, szelek, smyczy).

 10. Przekazywania Powierzającemu informacji (tekstowych lub fotograficznych / video) o pozostawionym zwierzęciu minimum raz dziennie oraz niezwłocznego informowania o sytuacjach nieprzewidzianych np. zaobserwowania objawów chorobowych, niepożądanych zachowań lub wystąpienia sytuacji kryzysowej i w razie konieczności zapewnienia mu natychmiastowej opieki weterynaryjnej nawet w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Powierzającym.

 11. Możliwość ustalenia dodatkowych usług: transportowych, szkolenia psa, rozwiązywania problemów behawioralnych, zabiegów pielęgnacyjnych.

 

§ 4. Godziny pracy Hotelu

 1. Hotel sprawuje całodobową opiekę nad zwierzętami, dla Powierzających otwarty jest codziennie w godzinach od 9.00 - 19.00 po umówieniu się na konkretną godzinę. Z racji wykonywania innych obowiązków zastrzegamy sobie prawo do chwilowego opuszczenia terenu hotelu, szczególnie kwadrans przed i po umówionej godzinie.

 2. Wejście na teren hotelu jest możliwe wyłącznie w asyście opiekuna Hotelu i zgodnie z jego wskazówkami bezpieczeństwa.

 

§ 5. Warunki przyjęcia zwierzęcia do Hotelu

 1. Przejęcie opieki przez Hotel odbywa się na podstawie Umowy Powierzenia Pod Opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia zwierzęcia w hotelu w oparciu o dane przekazane w Karcie Gościa, najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem pobytu.

 2. Pobyt zwierzęcia liczony jest za dobę, a rozpoczyna się ona od zadeklarowanej w Karcie Gościa godziny przyjazdu i trwa 24 godziny, po tym czasie rozpoczyna się kolejna doba hotelowa.

 3. Powierzający  zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu, w szczególności do:
  a) poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia,
  b) poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie / uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,
  c) przekazania Hotelowi wskazówek, które Powierzający uzna za istotne.

 4. Zwierzę powierzone pod opiekę Hotelu musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie być odrobaczone oraz zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom co jest potwierdzone dostarczoną książeczką zdrowia zwierzęcia, bądź równoważnym dokumentem.

 5. Wymaga się, aby powierzone Hotelowi psy posiadały aktualne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym takim jak: nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, wirus parainfluenzy, adenowirus, leptospiroza oraz zaleca się by były doszczepione donosową / doustną szczepionką na Bordatellę bronchisepticę wywołującą kaszel kennelowy.

 6. Powierzający upoważnia Hotel w razie choroby psa do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez właściciela) lub jeśli odległość od wskazanej lecznicy do Hotelu przekracza 20 km, Hotel może skorzystać z usług lecznicy współpracującej z Hotelem. O planowanym przebiegu leczenia Hotel zobowiązuje się wcześniej poinformować Właściciela.

 7. Powierzający zobowiązuje się pokryć koszty transportu psa do lecznicy oraz leczenia weterynaryjnego swojego psa, które poniósł Hotel, a nie wynikały one z winy Hotelu. Hotel nie odpowiada za choroby powstałe w wyniku braku szczepień lub nierzetelnej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. Koszty leczenia zwierzęcia wynikłe z winy Hotelu ponosi Hotel.

 8. Powierzający zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty związane z wyrządzonymi przez psa szkodami (np. zniszczenie wyposażenia psiego pokoju np. furtki czy legowiska / łóżka dla psa dostarczonego przez Hotel na życzenie Powierzającego), pomimo stosowania przez Hotel odpowiednich środków ostrożności ustalonych wcześniej z Powierzającym. 

 9. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt, hotel nie przyjmuje psów:
  a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa,
  b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym,
  c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych lub w kondycji czy wieku niebezpiecznych dla życia i zdrowia zwierzęcia,
  d) stwarzających groźbę zarażenia innych zwierząt czy ludzi chorobą lub pasożytami,
  e) suczek w rui oraz ciąży (w przypadku wystąpienia nieplanowanej cieczki podczas pobytu psa w hotelu, dobowa cena opieki wrasta o 100%),
  f) agresywnych w stosunku do ludzi i innych zwierząt 

    g) przejawiających problemy behawioralne uniemożliwiające pobyt w hotelu jak: nadmierna tęsknota, brak akceptacji zmiany zmiany opiekuna, niechęć do wejścia lub przebywania w pokoju hotelowym, czy cierpiących na problemy separacyjne objawiające się nadmiernym szczekaniem, wyciem lub drapanem.

 1. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia od Powierzającego bez podania przyczyny.

 

§ 6. Płatności i rezerwacja miejsca

 1. Usługa świadczona przez Hotel jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art.113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

 2. Płatność za pobyt psa w Hotelu przyjmowana jest gotówką, blikiem lub kartą zbliżeniowo zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu opublikowanym na stronie internetowej www.okpets.pl, wpłata zadatku możliwa jest na numer rachunku: 56 1050 1591 1000 0092 9084 2724 lub kartą / blikiem / gotówką podczas spotkania.

 3. Koszt pobytu ustalany jest na podstawie obowiązującego cennika opublikowanego na stronie internetowej, a ostateczne rozliczenie kosztów za pobyt zwierzęcia następuje w dniu jego odbioru z Hotelu i może zostać powiększone o koszty transportu i wizyt u lekarza weterynarii lub dokonanych zniszczeń czy uszkodzeń ciała opiekunów w Hotelu lub innych zwierząt.

 4. W celu dokonania wiążącej rezerwacji pobytu wymagana jest wpłata bezwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Wpłacony zadatek jest w całości wliczany na poczet opłat związanych z pobytem psa i dotyczy konkretnego terminu rezerwacji. Nie podlega on przeniesieniu wraz z innym terminem ani zwrotowi. 

 5. Pobyt psa wpisywany jest do kalendarza rezerwacji w momencie wpłynięcia zadatku. Nie wpisujemy nie potwierdzonych rezerwacji. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony zadatkiem i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.

 6. W przypadku niewypełnienia przez Powierzającego obowiązku podania informacji o psie (Formularz Zgłoszenia, Karta Pobytu) oraz braku odbycia spotkania aklimatyzacyjnego Hotel ma prawo anulować rezerwację, a zadatek przepada na rzecz Hotelu.

 

§ 7. Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

 1. Powierzający może przedłużyć pobyt zwierzęcia w Hotelu tylko i wyłącznie za zgodą Hotelu i uzgodnienia wysokości opłaty za dodatkowe dni pobytu. Jeżeli powierzający przedłuży pobyt zwierzęcia, bez zgody Hotelu koszt doby wzrasta o 100% a w przypadku, gdy Hotel będzie zmuszony odwołać rezerwację innego zwierzęcia osoba nie odbierająca swojego zwierzęcia w terminie jest zobowiązana do pokrycia strat Hotelu.

 2. Powierzający lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak w przypadku skrócenia terminu pobytu psa w Hotelu ustalona należność za pobyt nie podlega pomniejszeniu.

 

§ 8. Odbiór zwierzęcia

 1. Powierzający jest zobowiązany do:
  a) osobistego odebrania zwierzęcia z Hotelu w uzgodnionym terminie, w przypadku odbioru przez inną osobę wymagane jest upoważnienie
  b) uregulowania płatności należnych Hotelowi.

 2. W przypadku, gdy Powierzający osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:
  a) będzie zalegał z opłatą za pobyt psa w Hotelu,
  b) nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  c) nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu,
  d) lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, we wszystkich przypadkach rozumiane jest jako fakt porzucenia psa oraz uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową (prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy).

 3. W przypadku nagłej zmiany zachowania psa, szczególnie w przypadku eskalacji zachowań agresywnych lub problemów separacyjnych, które to uniemożliwiałby sprawowanie dalszej opieki nad psem, Powierzający jest zobowiązany odebrać psa do 48 godzin. W przypadku gdy kontakt z psem byłby niebezpieczny, Hotel ma prawo ograniczenia opieki do minimum.

 

§ 9. Pozostałe zobowiązania

 1. Powierzający pozostawiając psa w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:
  a) psy podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych, a hotel otoczy psa opieką weterynaryjną,
  b) przedmioty przywiezione wraz ze zwierzęciem (w szczególności legowisko, kocyk, zabawki czy miski), pomimo wszelkich starań dołożonych ze strony Hotelu mogą ulec zniszczeniu przez psa, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji,
  c) przedmioty pozostawione w Hotelu przez Powierzającego będą przechowywane przez Hotel przez okres 1 miesiąca po odbiorze psa.

 2. Powierzający przyjmuje także odpowiedzialność prawną i finansową za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom, pomimo zachowania przez Hotel wszelkich środków ostrożności,

 3. Powierzający zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z pobytem psa w Hotelu, w tym:
  - kosztu wyżywienia psa (na wypadek wyczerpania przekazanej przez Właściciela karmy czy konieczności zmiany karmy na skutek reakcji alergicznej psa)
  - kosztu ewentualnego leczenia psa, nie wynikającego z zaniedbania Hotelu
  - kosztu ewentualnych szkód wyrządzonych przez psa podczas pobytu w Hotelu, w tym zniszczeń wynikających z zachowania psa lub innych nieprzewidzianych szkód przez niego wyrządzonych,

 4. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do Kliniki Weterynaryjnej celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi Powierzający psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.

 5. Powierzający wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku psa (zdjęć, filmów) do publikacji na stronie internetowej, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych. Zdjęcia i filmy wykonane przez Hotel są własnością hotelu, a ich publikowanie przez Powierzającego bez zgody Hotelu i podpisania autora jest naruszeniem praw autorskich.

 

Powierzający jest zobowiązany do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

bottom of page