top of page

Regulamin hotelu dla psów OK Pets

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Hotel Dla Psów OK Pets jest własnością firmy OK Pets Olimpia Kłosińska-Spyrka z siedzibą przy ul. Podgórnej 3b, 42-460 Przeczyce; NIP: 6261329156.

 

§ 2. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną niżej wymienione sformułowania należy przez nie rozumieć: 

Powierzający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, będąca opiekunem prawnym zwierzęcia bądź przez niego upoważniona na piśmie, która korzysta z usług Hotelu.

Hotel – jako skrócona nazwa „OK Pets Hotel Dla Psów”, będącego miejscem tymczasowego pobytu zwierząt, w którym zwierzęta mają zapewnioną opiekę sprawowaną przez opiekunów behawiorystkę i trenerkę zwierząt towarzyszących Olimpię Kłosińską-Spyrkę oraz wykwalifikowanych petsitterów. Ponieważ hotel specjalizuje się w opiece nad psami, regulamin w dalszej części został dostosowany do potrzeb tego gatunku.

 

§ 3. Hotel zobowiązuje się do:

 

 1. Zapewnienia psu jak najlepszej opieki na czas pobytu, zgodnej z najnowszą wiedzą o potrzebach gatunku, a także dostosowanej do zaleceń Powierzającego podanych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Karcie Gościa.

 2. Dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny powierzonego psa, a w szczególności:

 • o jego potrzebę bezpieczeństwa i odpoczynku w komfortowych warunkach oraz dołożenie wszelkich starań by opieka była sprawowana z największą starannością i umiejętnościami, a także wolna od form przymusu,
 • zapewnienie psu odpowiedniej częstotliwości i ilości korzystania z ogrodzonego ogrodu będącego częścią hotelu w celu zapewnienia możliwości ruchu, zabawy oraz zrealizowania potrzeb fizjologicznych.

 3. Żywienia psa dostarczoną karmą wg dyspozycji Powierzającego wraz ze stałym dostępem do wody pitnej oraz regularnego podawania zażywanych leków.

​ 4. W razie potrzeby natychmiastowego otoczenia psa opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego, w tym podjęcia działań nawet w przypadku nie udanego kontaktu z Powierzającym.

 5. Nie powierzania opieki nad psem osobom trzecim, za wyjątkiem lekarza weterynarii, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Powierzającym.

 6. Codziennego, jednorazowego przekazania Powierzającemu informacji (głosowej lub tekstowej) o samopoczuciu psa oraz niezwłocznego poinformowania w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej np. zaobserwowania objawów chorobowych, niepożądanego zachowania itp. Zdjęcia lub video są uzupełnieniem informacji i są wysyłane z częstotliwością raz na 3 dni.

§ 4. Godziny pracy oraz zasady wejścia na teren Hotelu

 

 1. Hotel przyjmuje odpowiedzialność całodobowej opieki nad psem, jednak dla kontaktu z Powierzającymi w zakresie przyjmowania / oddawania psów na pobyt zostały ustalone godziny pracy codziennie w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00. Z racji wykonywania innych obowiązków zastrzegamy sobie prawo do nie obsłużenia Powierzającego lub chwilowego opuszczenia terenu hotelu kwadrans przed i kwadrans po umówionej godzinie. Serwis w innych godzinach jest dodatkowo płatny wg. cennika.

 2. Powierzający, który chce odwiedzić Hotel, a jeszcze nigdy u nas nie był, zobowiązany jest do wypełnienia zgodnie z prawdą Formularza zapytania o termin. Dla bezpieczeństwa psów nie wpuszczamy na teren hotelu osób anonimowych.

 3. Wejście na teren hotelu jest możliwy wyłącznie po okazaniu książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami psa oraz w asyście przedstawiciela Hotelu i zgodnie z jego wskazówkami bezpieczeństwa. Wchodząc na teren Hotelu Powierzający wyraża zgodę na objęcie jego osoby monitoringiem wizyjnym.

 

§ 5. Warunki składania rezerwacji pobytu psa w Hotelu

 

 1. Powierzający zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznych dokumentów (formularze on-line) o które prosi hotel: Formularza zapytania o termin, Karty nowego gościa lub Karty stałego gościa w wymaganym przez hotel terminie 48 godzin przed pobytem, a brak wypełnienia dokumentów skutkuje brakiem sporządzenia Umowy powierzenia psa pod opiekę i tym samym nie przyjęciem psa do hotelu, a zadatek przepada na rzecz Hotelu.

 2. Powierzający wypełniając Formularz zapytania o termin wyraża zgodę na podanie informacji o psie oraz swoich danych osobowych. Powierzający  zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu, w szczególności do:

 • poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia, a następnie informowanie o zmianie statusu zdrowia z jak największym wyprzedzeniem przed pobytem psa w hotelu,
 • poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie / uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,

 • przekazania Hotelowi wskazówek, które Powierzający uzna za istotne. 

Po sprawdzeniu dostępności terminu, Hotel kontaktuje się celem dalszych formalności.

 3. Pierwszorazowe potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w hotelu poprzedzone jest przynajmniej jednym obligatoryjnym płatnym spotkaniem aklimatyzacyjnym trwającym 1,5 godziny. Kolejne spotkania aklimatyzacyjne, pobyty świetlicowe, doby próbne ustalane są w zależności od potrzeb.

 4. Pies który był gościem naszego hotelu, lecz od jego pobytu do terminu kolejnej rezerwacji upłynęło więcej niż 8 miesięcy zobowiązany jest do odbycia bezpłatnego spotkania przypominającego psa trwającego 1  godzinę. Hotel za porozumieniem stron może odstąpić od tego zapisu.

 5. W celu dokonania wiążącej rezerwacji pobytu wymagana jest wpłata bezwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Wpłacony zadatek jest w całości wliczany na poczet opłat związanych z pobytem psa i dotyczy konkretnego terminu rezerwacji. Nie podlega on przeniesieniu wraz z innym terminem ani zwrotowi. 

 6. Pobyt psa wpisywany jest do kalendarza rezerwacji w momencie wpłynięcia zadatku. Nie wpisujemy nie potwierdzonych rezerwacji. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony zadatkiem i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.

 

§ 6. Regulacje dotyczące Umowy oraz rozliczania doby hotelowej

    ​

 1. Doba hotelowa rozpoczyna od się od wpisanej do Umowy godziny przyjęcia psa i trwa 24 godziny, po upływie tego czasu naliczana jest stawka za kolejną dobę, aż do momentu zakończenia Umowy. W przypadku wcześniejszego odebrania psa z woli Powierzającego, Powierzający opłaca cały wcześniej zadeklarowany pobyt psa. 

 2. W przypadku odbioru późniejszego niż godzina odbioru wskazana w Umowie od czasu przekroczenia naliczana jest kolejna doba wraz z dodatkową opłatą w wysokości:

 • +50% dobowej stawki zł za odbiór do 4 godzin przekroczonego czasu,
 • +100% dobowej stawki za odbiór powyżej 4 godzin przekroczonego czasu i każda kolejna doba liczona w cyklu 24 godzinnym kosztuje +100% ceny danego pakietu opieki.

Odstąpienie od powyższych jest możliwe na zasadzie porozumienia stron jedynie w przypadku gdy przedłużenie pobytu psa nie nakłada się z rozpoczynającym się planowym pobytem innego psa.

 

§ 7. Warunki przyjęcia psa do Hotelu

 

 1. Powierzający zobowiązuje się przekazać psa wraz z karmą, którą pies je aktualnie. Zmiana karmy może skutkować problemami trawiennymi.

 2. Powierzający zobowiązany jest do pozostawienia na czas pobytu w Hotelu książeczki zdrowia psa lub równoważnego dokumentu wraz z aktualnymi wpisami przez lekarza weterynarii. Wymaga się, aby powierzone Hotelowi psy posiadały ważne szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym takim jak: nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, wirus parainfluenzy, adenowirus, leptospiroza, kaszel kennelowy (donosowa / doustna szczepionka na Bordatellę bronchisepticę), były zabezpieczone przeciwko pasożytom zewnętrznym oraz nie późnej niż 3 miesiące przed pobytem były odrobaczone lub miały badanie wykonane kału. 

 3. W przypadku niedostarczenia książeczki zdrowia lub nieaktualnymi szczepieniami (bez wyraźnych przeciwskazań ze strony lekarza weterynarii) Hotel może odmówić przyjęcia psa na pobyt. Jeśli pies za porozumieniem stron zostanie przyjęty do hotelu, w przypadku jego zachorowania Powierzający pokrywa koszty leczenia psa oraz zwierząt, które zaraził. 

 4. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt, hotel nie przyjmuje psów:

 • bez wymaganych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz chorobom wirusowym oraz zabezpieczeń przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym,
 • w kondycji czy wieku niebezpiecznym dla życia i zdrowia zwierzęcia, w tym suczek w ciąży i psów wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych, psów z chorobami zakaźnymi, psów z chorobami zagrażającymi ich życiu np. padaczką, psów w bardzo podeszłym wieku,
 • przejawiających problemy behawioralne uniemożliwiające pobyt w hotelu jak: nadmierna tęsknota, brak akceptacji zmiany opiekuna, niechęć do wejścia lub przebywania w pokoju hotelowym, czy cierpiących na problemy separacyjne objawiające się nadmiernym szczekaniem, wyciem, skakaniem lub drapanem drzwi,
 • psów agresywnych względem ludzi, a agresywnych względem psów w zależności od nasilenia problemu,
 • suczek w rui (w przypadku wystąpienia nieplanowanej cieczki podczas pobytu psa w hotelu, dobowa cena opieki wrasta o 100%).

Hotel może odmówić przyjęcia psa od Powierzającego bez podania przyczyny.

 

§ 8. Płatności

 

 1. Usługa świadczona przez Hotel jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art.113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

 2. Koszt pobytu ustalany jest na podstawie obowiązującego cennika opublikowanego na stronie internetowej www.okpets.pl i wpisywany do Umowy powierzenia psa pod opiekę. Ostateczne rozliczenie kosztów za pobyt zwierzęcia następuje w dniu jego odbioru z Hotelu i może zostać powiększone o koszty dodatkowo ustalonych usług (np. spacerów, zabiegów pielęgnacyjnych), koszty transportu i wizyt u lekarza weterynarii lub dokonanych zniszczeń mienia w Hotelu.

 3. Płatność za pobyt psa w Hotelu przyjmowana jest gotówką, blikiem lub kartą zbliżeniowo zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu opublikowanym na stronie internetowej www.okpets.pl, wpłata zadatku możliwa jest na numer rachunku: 56 1050 1591 1000 0092 9084 2724 lub kartą / blikiem / gotówką podczas spotkania.

 

§ 9. Odbiór zwierzęcia

 

 1. Powierzający jest zobowiązany do osobistego odebrania zwierzęcia z Hotelu w uzgodnionym terminie, w przypadku odbioru przez inną osobę wymagane jest upoważnienie.

 2. W przypadku, gdy Powierzający osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:

 • będzie zalegał z opłatą za pobyt psa w Hotelu,

 • nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,

 • poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

we wszystkich przypadkach rozumiane jest jako fakt porzucenia psa oraz uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową (prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy).

 3. W przypadku nagłej zmiany zachowania psa, szczególnie w przypadku eskalacji zachowań agresywnych lub problemów separacyjnych, które to uniemożliwiałby sprawowanie dalszej opieki nad psem, Powierzający jest zobowiązany odebrać psa do 24 godzin. W przypadku gdy kontakt z psem byłby niebezpieczny, Hotel ma prawo ograniczenia opieki do minimum.

 

§ 10. Pozostałe regulacje i zobowiązania ze strony Hotelu i Powierzającego

 

 1. Nadrzędnym priorytetem Hotelu jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrostan pobytu psów. Kontakt psa z innymi psami jest możliwy, jedynie w przypadku, gdy Hotel uzna to za bezpieczne fizycznie i emocjonalnie dla wszystkich członków interakcji. Powierzający wyrażając zgodę na kontakt psa z innymi zwierzętami powinien mieć świadomość, że intensywna zabawa podnosi ryzyko przypadkowych urazów, co do których Powierzający nie będzie wnosić roszczeń i pretensji, a Hotel otoczy psa opieką weterynaryjną.

 2. W przypadku zakwaterowania dwóch lub większej ilości psów z jednego domu w jednej przestrzeni, Powierzający oświadcza, że psy są dla siebie bezpiecznymi towarzyszami. Powierzający przyjmuje do wiadomości, że na skutek ograniczonej przestrzeni wzrasta ryzyko konfliktów, a hotel nie bierze odpowiedzialności za powstanie urazów np. na skutek pogryzienia czy przygniecenia się psów. 

 3. Spacery poza teren hotelu odbywają się w przypadku wyrażenia zgody przez Powierzającego. Częstotliwość jest ustalana indywidualnie. Z uwagi na bezpieczeństwo pies zabezpieczony jest linką treningową będącą na wyposażeniu Hotelu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość dostarczonych wraz psem akcesoriów spacerowych (np. pęknięcie obroży, szelek). W przypadku psów ponad normatywie ciągnących na smyczy lub psów, których wyprowadzanie zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu min. z powodu niemożności ubrania bezpiecznych akcesoriów spacerowych, zastrzegamy sobie prawo do nie wyprowadzania psa poza teren hotelu. Hotel ma prawo do nie zrealizowania spaceru z uwagi na warunki pogodowe, natłok obowiązków (przyjazdy/wyjazdy gości, wyjazd do lekarza weterynarii itp) czy chorobę ze strony Hotelu. 

 4. Powierzający upoważnia Hotel w razie choroby psa do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez właściciela) lub jeśli odległość od wskazanej lecznicy do Hotelu przekracza 20 km, Hotel może skorzystać z usług lecznicy współpracującej z Hotelem. O planowanym przebiegu leczenia Hotel zobowiązuje się wcześniej poinformować Powierzającego.

 5. Powierzający zobowiązuje się pokryć koszty transportu psa do lecznicy oraz leczenia weterynaryjnego swojego psa, które poniósł Hotel, a nie wynikały one z winy Hotelu. Hotel nie odpowiada za choroby powstałe w wyniku braku szczepień lub nierzetelnej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. Koszty leczenia zwierzęcia wynikłe z winy Hotelu ponosi Hotel. W sytuacji śmiertelnego zejścia psa w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do Kliniki Weterynaryjnej celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi Powierzający psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.

 6. Powierzający zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty związane z wyrządzonymi przez psa szkodami (np. zniszczenie wyposażenia psiego pokoju np. furtki czy legowiska / łóżka dla psa dostarczonego przez Hotel), pomimo stosowania przez Hotel odpowiednich środków ostrożności ustalonych wcześniej z Powierzającym. 

 7. Powierzający przyjmuje także odpowiedzialność prawną i finansową za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom, pomimo zachowania przez Hotel wszelkich środków ostrożności

 8. Pomimo dbałości o przedmioty Powierzającego pozostawione na czas pobytu psa, może się zdarzyć, że zostaną one zniszczone przez psa (zabawka, legowisko, kocyk, miska) z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji. Przedmioty zagubione przez Hotel (nie spakowane przy oddawaniu psa) Hotel na swój koszt dostarczy Powierzającemu do tygodnia

 9. Powierzający wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku psa (zdjęć, filmów) do publikacji na stronie internetowej, mediach społecznościowych i materiałach reklamowych. Zdjęcia i filmy wykonane przez Hotel są własnością hotelu, a ich publikowanie przez Powierzającego bez zgody Hotelu i podpisania autora jest naruszeniem praw autorskich.

Powierzający jest zobowiązany do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

bottom of page