Regulamin hotelu dla zwierząt OK Pets

§ 1. Postanowienia ogólne 

Hotel Dla Zwierząt OK Pets jest własnością firmy OK Pets Olimpia Kłosińska-Spyrka z siedzibą przy ul. Podgórnej 3b, 42-460 Przeczyce; NIP: 6261329156.

§ 2. Definicje 

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną niżej wymienione sformułowania należy przez nie rozumieć: 

Powierzający – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno – prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca opiekunem prawnym zwierzęcia bądź przez niego upoważniona na piśmie, która korzysta z usług Hotelu.

Hotel – miejsce tymczasowego pobytu, w którym zwierzęta mają zapewnioną opiekę pod nazwą OK Pets Hotel Dla Zwierząt. Opieka sprawowana jest przez opiekunów behawiorystkę i trenerkę szkolenia psów Olimpię Kłosińską-Spyrkę i Macieja Spyrkę, bez powierzania jej osobom trzecim. 

§ 3. Usługi oferowane przez Hotel

 1. Pobyt zwierzęcia w komfortowych warunkach zarówno w sezonach letnich jak i zimowych oraz wykonanie zleconych czynności ze szczególną starannością, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

 2. Dołożenie wszelkich starań, by sprawowana opieka nad zwierzęciem była wolna od form przymusu, zgodna z najnowszą wiedzą o potrzebach gatunku oraz dostosowana indywidualnie do zaleceń Powierzającego podanych w Formularzu Zgłoszeniowym Zwierzęcia oraz Karcie Pobytu.

 3. Dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny powierzonego zwierzęcia, a w razie konieczności – otoczenia go opieką weterynaryjną, powiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Powierzającego.

 4. Karmienie dostarczoną karmą wg dyspozycji Powierzającego wraz ze stałym dostępem do wody pitnej oraz podawanie leków.

 5. Zapewnienie zwierzęciu odpowiedniej ilości ruchu w postaci korzystania z wybiegu na terenie hotelu.

 6. Spacery poza teren hotelu odbywają się w przypadku pakietu opieki zawierającego tę opcję. W przypadku psów silnie ciągnących na smyczy lub psów, których wyprowadzanie zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu zastrzegamy sobie prawo do nie wyprowadzania psa poza teren hotelu i zredukowania opcji pakietu. Hotel dokłada wszelkich starań, by zapewnić psu bezpieczeństwo podczas spacerów. Spuszczenie psa ze smyczy odbywa się na wyraźne polecenie Powierzającego i w przypadku ucieczki psa, Powierzający nie będzie rościł pretensji. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość dostarczonych wraz psem akcesoriów spacerowych (np. pęknięcie obroży, szelek, smyczy).

 7. Przekazywania Powierzającemu informacji (tekstowych lub fotograficznych) o pozostawionym zwierzęciu minimum raz dziennie oraz niezwłocznego informowania o sytuacjach nieprzewidzianych.

 8. Możliwość ustalenia dodatkowych usług: transportowych, szkolenia psa, rozwiązywania problemów behawioralnych, zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 4. Godziny pracy Hotelu

 1. Hotel sprawuje całodobową opiekę nad zwierzętami, dla Powierzających otwarty jest codziennie w godzinach od 7.00 - 10.00 oraz 17.00 - 20.00, jednakże zastrzegamy sobie prawo do chwilowego opuszczenia terenu hotelu.

 2. Wejście na teren hotelu jest możliwe wyłącznie w asyście opiekuna Hotelu i zgodnie z jego wskazówkami bezpieczeństwa.

 3. Każde przyjęcie i wydanie zwierzęcia odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

 4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę, jednakże wszelki serwis z wydawaniem lub przyjmowaniem zwierzęcia w godzinach nocnych, między godz. 20.00 do 07.00 rano jest dodatkowo płatny.

§ 5. Warunki przyjęcia zwierzęcia do Hotelu

 1. Przejęcie opieki przez Hotel odbywa się na podstawie Umowy Powierzenia Pod Opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia zwierzęcia w hotelu.

 2. Pobyt zwierzęcia liczony jest za dobę, a rozpoczyna się ona w momencie przyjęcia zwierzęcia i trwa 24 godziny, po tym czasie rozpoczyna się kolejna doba hotelowa.

 3. Powierzający  zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu, w szczególności do:
  a) poinformowania Hotelu o aktualnym stanie zdrowia przekazywanego zwierzęcia,
  b) poinformowania Hotelu o charakterze przekazywanego zwierzęcia, co pozwoli na ograniczenie / uniknięcie ewentualnych konfliktów z ludźmi i innymi zwierzętami,                      
  c) przekazania Hotelowi wskazówek, które Powierzający uzna za istotne.

 4. Zwierzę powierzone pod opiekę Hotelu musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie być odrobaczone oraz zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom co jest potwierdzone dostarczoną książeczką zdrowia zwierzęcia, bądź równoważnym dokumentem.

 5. Wymaga się, aby powierzone Hotelowi psy posiadały aktualne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym takim jak: nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha, wirus parainfluenzy, adenowirus, leptospiroza oraz zaleca się były doszczepione donosową / doustną szczepionką na Bordatellę bronchisepticę wywołującą kaszel kenelow.

 6. Powierzający upoważnia Hotel w razie choroby psa do korzystania z usług prowadzącego lekarza weterynarii (wskazanego przez właściciela) lub jeśli odległość od wskazanej lecznicy do Hotelu przekracza 20 km, Hotel może skorzystać z usług lecznicy współpracującej z Hotelem. O planowanym przebiegu leczenia Hotel zobowiązuje się wcześniej poinformować Właściciela.

 7. Powierzający zobowiązuje się pokryć koszty leczenia weterynaryjnego swojego psa, które poniósł Hotel, a nie wynikały one z winy Hotelu. Hotel nie odpowiada za choroby powstałe w wyniku braku szczepień lub nierzetelnej informacji o stanie zdrowia zwierzęcia. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. Koszty leczenia zwierzęcia wynikłe z winy Hotelu ponosi Hotel.

 8. Powierzający zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty związane z wyrządzonymi przez psa szkodami (np. zniszczenie legowiska psa dostarczonego przez Hotel na życzenie Powierzającego), pomimo stosowania przez Hotel odpowiednich środków ostrożności ustalonych wcześniej z Powierzającym. 

 9. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt, hotel nie przyjmuje psów:
  a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa,
  b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym,
  c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych lub w kondycji czy wieku niebezpiecznych dla życia i zdrowia zwierzęcia,
  d) stwarzających groźbę zarażenia innych zwierząt czy ludzi chorobą lub pasożytami,
  e) suczek w rui oraz ciąży (w przypadku wystąpienia nieplanowanej cieczki podczas pobytu psa w hotelu, dobowa cena opieki wrasta o 100%),                              f) agresywnych w stosunku do ludzi i innych zwierząt.    

 10. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia od Powierzającego bez podania przyczyny.

 

§ 6. Płatności i rezerwacja miejsca

 1. Usługa świadczona przez Hotel jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art.113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

 2. Płatność za pobyt psa w Hotelu przyjmowana jest gotówką lub kartą zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu opublikowanym na stronie internetowej www.okpets.pl, wpłata zadatku możliwa jest na numer rachunku: 56 1050 1591 1000 0092 9084 2724 lub kartą / gotówką podczas spotkania.

 3. Koszt pobytu ustalany jest na podstawie obowiązującego cennika opublikowanego na stronie internetowej, a ostateczne rozliczenie kosztów za pobyt zwierzęcia następuje w dniu jego odbioru z Hotelu i może zostać powiększone o koszty transportu i wizyt u lekarza weterynarii lub dokonanych zniszczeń czy uszkodzeń ciała opiekunów w Hotelu lub innych zwierząt.

 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają zwierzęta, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony zadatkiem i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.

 5. Wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% za cały planowany pobyt psa w Hotelu. 

 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:                                                                                                                                                                                                      a) zadatek  podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu,                                     b) zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 13 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu.

 7. W przypadku niewypełnienia przez Powierzającego obowiązku podania formacji o psie (Formularz Zgłoszenia, Karta Pobytu) oraz braku odbycia spotkania aklimatyzacyjnego Hotel ma prawo anulować wstępną rezerwację, a ewentualna dokonana przedpłata przepada na rzecz Hotelu.

§ 7. Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

 1. Powierzający może przedłużyć pobyt zwierzęcia w Hotelu tylko i wyłącznie za zgodą Hotelu i uzgodnienia wysokości opłaty za dodatkowe dni pobytu. Jeżeli powierzający przedłuży pobyt zwierzęcia, bez zgody Hotelu koszt doby wzrasta o 100% a w przypadku, gdy Hotel będzie zmuszony odwołać rezerwację innego zwierzęcia osoba nie odbierająca swojego zwierzęcia w terminie jest zobowiązana do pokrycia strat Hotelu.

 2. Powierzający lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak w przypadku skrócenia terminu pobytu psa w Hotelu ustalona należność za pobyt nie podlega pomniejszeniu.

§ 8. Odbiór zwierzęcia

 1. Powierzający jest zobowiązany do:                                                                                                                                                                                                          a) odebrania zwierzęcia z Hotelu w uzgodnionym terminie,                                                                                                                                                                   b) uregulowania płatności należnych Hotelowi.

 2. W przypadku, gdy Powierzający osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:                                                a) będzie zalegał z opłatą za pobyt psa w Hotelu,                                                                                                                                                                                    b) nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,                                                   c) nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu,                                                       d) lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, we wszystkich przypadkach rozumiane jest jako fakt porzucenia psa oraz uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową (prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy).

§ 9. Pozostałe zobowiązania

 1. Powierzający pozostawiając psa w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:                                                                                                                                                 a) psy podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych, a hotel otoczy psa opieką weterynaryjną,
  b) przedmioty przywiezione wraz ze zwierzęciem (w szczególności legowisko, kocyk, zabawki czy miski), pomimo wszelkich starań dołożonych ze strony Hotelu mogą ulec zniszczeniu przez psa, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji,
  c) przedmioty pozostawione w Hotelu przez Powierzającego będą przechowywane przez Hotel przez okres 1 miesiąca po odbiorze psa.

 2. Powierzający przyjmuje także odpowiedzialność - również finansową za krzywdy wyrządzone przez jego zwierzę innym zwierzętom lub ludziom,

 3. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do Kliniki Weterynaryjnej celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi Powierzający psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.

Powierzający jest zobowiązany do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.